Platný pro základní a mateřské školy účastnící se plavecké výuky v plavecké škole „VODNÍK“

Před zahájením plaveckého výcviku seznámí pedagogický doprovod žáky s tímto provozním řádem včetně bezpečnostních a hygienických zásad při výuce plavání.

Při první lekci předá pedagogický doprovod jmenný seznam žáků na ZÁZNAMOVÉM LISTU, kteří se zúčastní plavecké výuky.

Plavecké výuky se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou zdravotně způsobilé. Pokud mají žáci závažné zdravotní problémy, které dle vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce (např. epilepsie), musí žáka doprovázet jeho zákonný zástupce nebo osobní asistent. Tento doprovod zajišťuje škola, jejíž je účastník plaveckého výcviku žákem.

Pedagogický doprovod svým podpisem na docházkovém listu potvrdí seznámení žáků s tímto provozním řádem plavecké školy a organizačními pokyny.

Před každou hodinou plavání pedagogický dozor zkontroluje a vyřadí z výuky ty žáky, kteří jsou nezpůsobilí z důvodu příznaků nemoci (chřipka, angína, nachlazení apod.), žáky po nemoci nebo jinak neschopných zúčastnit se výuky. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit výuky, mohou být přítomni v areálu plaveckého bazénu, pouze však v doprovodu pedagogického dozoru nebo zákonného zástupce a ve vhodném sportovním oděvu a obuvi.

Vhodný sportovní oděv (např. šortky, tričko, pantofle) musí mít i pedagogický doprovod.

Pedagogický doprovod vykonává dohled a odpovídá za žáky do chvíle, než si je převezmou instruktoři plavecké školy.

Při příchodu na recepci dostane pedagog klíče od společných šaten. Klíče od šatny má pedagog u sebe celou dobu pobytu, po ukončení výuky ho vrací zpět na recepci.

Před zahájením plavecké výuky pedagogický doprovod dohlédne na převlečení žáků, uložení věcí a obuvi. Každý žák si připraví plavky, plaveckou čepici, do igelitové tašky ručník a mýdlo. Dále dohlédne, aby každý žák šel před osprchováním na WC a na osprchování žáků bez plavek s použitím vlastního mýdla před zahájením výuky.

Je přísně zakázáno přinášet do areálu skleněné obaly (nápoje, šampony, tekuté mýdlo apod.)

Vyučovací hodina začíná a končí nástupem u bazénu, kde si pedagogický dozor a instruktoři plavecké školy žáky předají.

Pedagogický doprovod upozorní při nástupu instruktora plavecké školy na okolnosti, které by mohli negativně ovlivnit průběh výuky (např. hyperaktivní děti, disfunkční děti apod.)

Instruktoři plavecké školy zodpovídají za bezpečnost dětí , které se účastní plavecké výuky. Při odchodu žáků na WC, při nevolnosti nebo úrazu přebírá za žáka odpovědnost přítomný pedagogický dozor.

Výuka končí nástupem žáků u bazénu a předáním pedagogickému doprovodu.

Po skončení výuky zajistí pedagogický doprovod osprchování žáků, řádné osušení a odchod do šatny, kde se žáci obléknou.

Bezpečnostní a hygienické zásady pro žáky Plavecké školy Vodník

Do prostoru vestibulu, šaten, sprch a bazénu je přístup bez pedagogického dozoru zakázán.

Přísný zákaz donášení nápojů, šamponů, tekutého mýdla apod. ve skleněném obalu.

Ve všech prostorech plaveckého areálu je přísný zákaz běhání z důvodu nebezpečí uklouznutí a zranění. Choďte pomalu a opatrně!

Do bazénu je povolen vstup jen zdravým žákům. Plavecké výuky se nesmí zúčastnit žáci s horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi - vyrážkami, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž člen rodiny je postižen infekční chorobou.

Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, srdeční nemoci, diabetes apod.) se mohou zúčastnit výuky na základě lékařského potvrzení pouze za doprovodu zákonného zástupce.

Žáci nesmí mít při výuce náušnice, náhrdelníky, prsteny, náramky, ozdobné kroužky a jiné předměty z důvodu zvýšeného rizika ohrožení zdraví a případné ztráty.

Vyučovací hodina začíná a končí nástupem žáků. Do vody jdou žáci pouze na přímý pokyn instruktora nařízeným způsobem.

Žáci mají přísný zákaz skákat jakýmkoliv způsobem do vody s výjimkou plavecké výuky .

Žák, který během výuky potřebuje použít WC, nebo je mu nevolno musí uvědomit svého instruktora a odchází z výuky v doprovodu svého pedagogického dozoru. Poté se osprchuje a vrací se zpět do výuky.

Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat, močit nebo ji jiným způsobem znečisťovat.

Plavecké pomůcky (destičky, plováky….) lze používat pouze pro účely, ke kterému jsou určeny. Jiná manipulace je nepřípustná. Žáci s nimi nesmí házet, lámat je, okusovat, trhat apod.

Žáci mohou při výuce používat plavecké brýle.

Žáci musí mít plavecké čepice s čitelně napsaným křestním jménem žáka (lihovým fixem). Důvodem je rozlišení žáků ve vodě.

Ti žáci, kteří nebudou mít možnost přinést si vlastní plaveckou čepici nabízíme možnost zakoupení za 40Kč.